Υπηρεσίες

Στον πελάτη παρέχονται συμβουλές σχετικά με τις απαιτήσεις χώρου και περιβάλλοντος, τις προδιαγραφές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και λεπτομέρειες σχετικά με απαιτήσεις παροχής αερίων ή νερού. Ο χώρος επιθεωρείται πριν την εγκατάσταση.

Κάθε όργανο ή συσκευή εγκαθίσταται σε πλήρη συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή οίκου. Μετά την εγκατάσταση, η λειτουργία του οργάνου ή της συσκευής ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή οίκου. Ο πελάτης έχει την επιλογή να ζητήσει έναν πλήρως τεκμηριωμένο έλεγχο IQ/OQ.

Κάθε εγκατεστημένο όργανο παρακολουθείται με βάση τον σειριακό του αριθμό, καθώς κάθε τεχνική επέμβαση ή συντήρηση καταγράφεται και το πλήρες ιστορικό του οργάνου είναι πάντοτε διαθέσιμο σε αρχείο. Κάθε εγκαθιστώμενο όργανο συνοδεύεται με επίσημο έντυπο εγγύησης.

shutterstock_100411144__1_-removebg-preview

Οι χρήστες του οργάνου εκπαιδεύονται πλήρως από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Την θεωρία της λειτουργίας του οργάνου και γενική περιγραφή των κύριων τμημάτων του.
 • Την καθημερινή χρήση του οργάνου με έμφαση στην ασφάλεια και την σωστή εργαστηριακή πρακτική.
 • Το πλήρες εύρος των διάφορων τεχνικών προσεγγίσεων που είναι δυνατές με το όργανο.
 • Την πλήρη χρήση του λογισμικού.
 • Τις διαδικασίες προληπτικής συντήρησης και καθαρισμού, όπως αυτές καθορίζονται από τον κατασκευαστή οίκο για τον χρήστη.
 • Τα πιθανά λάθη στον χειρισμό και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.
 • Στον χρήστη παρέχονται επίσης συμβουλές σχετικά με τις προδιαγραφές των αναλώσιμων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για απρόσκοπτη λειτουργία.

Κάθε εκπαίδευση συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό εκπαίδευσης στο όνομα του χρήστη, υπογεγραμμένο από τον εκπαιδευτή.

shutterstock_245572090-removebg-preview

Πέρα από την βασική εκπαίδευση για τη χρήση του οργάνου, ο πελάτης μπορεί προαιρετικά να επιλέξει να λάβει μία πλήρως δοκιμασμένη συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία θα αναπτυχθεί από το Τμήμα Εφαρμογών μας.

Αυτή η υπηρεσία αφορά στην εμβάθυνση στις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη και στην ανάπτυξη μιας πλήρως λειτουργικής ημερήσιας διαδικασίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Την βελτιστοποίηση της προετοιμασίας δειγμάτων.
 • Την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον έλεγχο μιας περιεκτικής μεθόδου για την επεξεργασία των δειγμάτων.
 • Την συλλογή, την καταχώριση και την ανάλυση των δεδομένων.
 • Την επαλήθευση των αποτελεσμάτων με εργαστήρια τρίτων.

Η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. διατηρεί ένα εκτεταμένο σύστημα αρχειοθέτησης, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και ενημερώνεται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες που δημοσιεύονται στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας. Σε συνεχή επαφή με τους προμηθευτές μας και με εργαστήρια που εκτελούν παρόμοια ανάλυση, οι πελάτες μας βεβαιώνονται για την επιτυχή ανάπτυξη της μεθόδου.

shutterstock_1538502419-removebg-preview

Για να έχει εγγυημένη ποιότητα αποτελεσμάτων, ο πελάτης πρέπει να φροντίζει να διακριβώνει τακτικά ότι το όργανό του λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή οίκου.

Η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. έχει δεσμευτεί να εκπαιδεύει διαρκώς τους τεχνικούς της στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών οίκων για την εκτέλεση των αναγκαίων ελέγχων IQ/OQ/PQ για κάθε όργανο που προμηθεύει.

Επιπλέον έχει γίνει κάθε αναγκαία επένδυση ώστε οι τεχνικοί μας να είναι εξοπλισμένοι με συσκευές δοκιμών αιχμής, οι οποίες συντηρούνται κατάλληλα και διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ανεξάρτητα εργαστήρια.

Εκτιμώντας πλήρως την σημασία της διακρίβωσης του οργάνου στην διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, η εταιρία μας προσφέρει αυτή την υπηρεσία για τα όργανα που προμηθεύουμε, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών οίκων.

Επιπλέον το Εργαστήριο Δοκιμών και Διακριβώσεων της Ν. Αστεριάδης Α.Ε. είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. για την εκτέλεση δοκιμών και διακριβώσεων φασματοφωτομέτρων UV-Vis σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005.

shutterstock_2278230623-removebg-preview
Μετάβαση στο περιεχόμενο