Το Εργαστήριο Δοκιμών και Διακριβώσεων της Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. εφαρμόζει Πολιτική Εμπιστευτικότητας σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

Καμία πληροφορία σχετική με τους πελάτες δεν κοινοποιείται εκ μέρους του Εργαστηρίου πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:

  • Πληροφορίες που ο πελάτης διαθέτει ελεύθερα στο κοινό.
  • Πληροφορίες που ρητά συμφωνούνται με τον πελάτη.
  • Πληροφορίες που το Εργαστήριο υποχρεούται από το νόμου ή εξουσιοδοτείται από συμβατικές διευθετήσεις να παρέχει. Σε αυτή την περίπτωση του Εργαστήριο κοινοποιεί στον πελάτη ή στο ενδιαφερόμενο άτομο τις παρεχόμενες πληροφορίες, εκτός αν απαγορεύεται από το νόμο.

 

Πληροφορίες που το Εργαστήριο λαμβάνει από τρίτους για τον πελάτη είναι εμπιστευτικές μεταξύ του Εργαστηρίου και του πελάτη. Η ταυτότητα της πηγής των πληροφοριών είναι εμπιστευτική πληροφορία του Εργαστηρίου, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την πηγή. 

Η μη τήρηση της εμπιστευτικότητας εκ μέρους του Εργαστηρίου επιφέρει έννομες συνέπειες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο