Φασματοφωτόμετρα ICP

ΙCPE-9000H Φασµατοφωτομετρία εκποµπής µε επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα χρησιμοποιεί πλάσμα για την ατομοποίηση του δείγματος (αέριο χαμηλής πυκνότητας αλλά μεγάλης θερμικής ενέργειας). Η ενέργεια του πλάσματος διεγείρει το δείγμα και παράγει φως. Η εκπομπή φωτός συγκεκριμένου μήκους κύματος είναι χαρακτηριστική του στοιχείου (ταυτοποίηση) ενώ η ένταση της επιτρέπει, μέσω καμπύλης αναφοράς, την ποσοτικοποίηση του.

To ICPE-9000 χρησιμοποιεί έναν εξελιγμένο ανιχνευτή CCD, ένα φασματοφωτόμετρο Echelle καθώς και ένα εξαιρετικά σταθερό φασματοφωτόμετρο κενού, το οποίο επιτρέπει σταθερή απόδοση για μεγάλες χρονικές περιόδους. Επιπρόσθετα χρησιμοποιεί ένα νέο μίνι πυρσό παραγωγής πλάσματος που μειώνει σημαντικά το κόστος της ανάλυσης, μειώνοντας την κατανάλωση του αργού στο μισό σε σχέση με τους συμβατικούς πυρσούς. Επίσης το ICPE-9000 χρησιμοποιεί το νέο λογισμικό ICPEsolution, το οποίο είναι εξαιρετικά εύχρηστο, βοηθά τον χρήστη στην ανάλυση μέσω του Method Development Assistant, του Diagnosis Assistant κ.ά.