Η Υποστήριξη των Πελατών, που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, είναι κύριο μέλημα της Ν. Αστεριάδης Α.Ε. Ένα πλήρως στελεχωμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με άρτια εκπαιδευμένους υπαλλήλους (Ηλεκτρονικούς και Χημικούς με μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά) και πολλά χρόνια εμπειρίας, εφοδιασμένο με όλους τους αναγκαίους πόρους, προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη στους τομείς των εγκαταστάσεων, των εκπαιδεύσεων, των εφαρμογών, της μεθοδολογίας, της συντήρησης, της διόρθωσης προβλημάτων και του ποιοτικού ελέγχου (IQ/OQ/PQ), για όλα τα προϊόντα που προωθεί η εταιρία.

Εγκαταστάσεις

Κάθε εγκατεστημένο όργανο παρακολουθείται με βάση τον σειριακό του αριθμό, καθώς κάθε τεχνική επέμβαση ή συντήρηση καταγράφεται και το πλήρες ιστορικό του οργάνου είναι πάντοτε διαθέσιμο σε αρχείο. Κάθε εγκαθιστώμενο όργανο συνοδεύεται με επίσημο έντυπο εγγύησης.

Εκπαιδεύσεις

Οι χρήστες του οργάνου εκπαιδεύονται πλήρως από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Κάθε εκπαίδευση συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό εκπαίδευσης στο όνομα του χρήστη, υπογεγραμμένο από τον εκπαιδευτή.

Εφαρμογές

Η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. διατηρεί ένα εκτεταμένο σύστημα αρχειοθέτησης, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και ενημερώνεται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες που δημοσιεύονται στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας. Σε συνεχή επαφή με τους προμηθευτές μας και με εργαστήρια που εκτελούν παρόμοια ανάλυση, οι πελάτες μας βεβαιώνονται για την επιτυχή ανάπτυξη της μεθόδου.

Δοκιμές και Διακριβώσεις

Επιπλέον έχει γίνει κάθε αναγκαία επένδυση ώστε οι τεχνικοί μας να είναι εξοπλισμένοι με συσκευές δοκιμών αιχμής, οι οποίες συντηρούνται κατάλληλα και διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ανεξάρτητα εργαστήρια.

Εκτιμώντας πλήρως την σημασία της διακρίβωσης του οργάνου στην διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, η εταιρία μας προσφέρει αυτή την υπηρεσία για τα όργανα που προμηθεύουμε, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών οίκων. Επιπλέον το Εργαστήριο Δοκιμών και Διακριβώσεων της Ν. Αστεριάδης Α.Ε. είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. για την εκτέλεση δοκιμών και διακριβώσεων φασματοφωτομέτρων UV-Vis σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005.