Πολιτική Ποιότητας

Ο κύριος στόχος της Ν. Αστεριάδης Α.Ε. είναι να προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ποιότητας και αξιοπιστίας, ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό Εργαστηρίων Αναλύσεων, Δοκιμών, Έρευνας & Ανάπτυξης, καθώς και πρώτες ύλες, υλικά και εξοπλισμό για την κάλυψη της παραγωγικής διαδικασίας στην Ηλεκτρονική και Ηλεκτρολογική Βιομηχανία.

Στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των πελατών, της κείμενης νομοθεσίας αλλά και από την εξέλιξη μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς.

Αποτελεί πολιτική της Ν. Αστεριάδης Α.Ε. η διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών, μέσω της οποίας προσπαθεί να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της επίτευξης των επιχειρηματικών της στόχων.

Η κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών της αποτελεί κύριο μέλημα της Ν. Αστεριάδης Α.Ε. ώστε να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της Ν. Αστεριάδης Α.Ε., καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, το σύστημα δίκαιων αμοιβών που εφαρμόζει η εταιρεία, το αξιοκρατικό κλίμα και το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με αποτέλεσμα την άμεση, έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.

Η χρήση κατάλληλου, σύγχρονου και καλά συντηρημένου τεχνικού εξοπλισμού εξασφαλίζει στο προσωπικό της εταιρείας τα εργαλεία που απαιτούνται για την άμεση και απρόσκοπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Επίσης διατηρεί Εργαστήριο Δοκιμών και Διακριβώσεων που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005.Η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. δεσμεύεται στα εξής: